Ấn tượng qua từng chuyến đi - và hơn thế nữa!

Translate

Khám Phá Động Phong Nha

Thông Tin Du Lịch Miền Trung 2014

Danh Sách Nhà Hàng Ở Quảng Bình

MỘT SỐ NHÀ HÀNG DỌC BẢI BIỂN NHẬT LỆ - TP. ĐỒNG HỚI
   
Nhà hàng Hải Yến
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3810011/0989371999
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 1200 khách
Nhà hàng Quốc Dũng
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3810071/01694828888
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 500 khách

Nhà hàng Vạn Tuế
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0988079879
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 500 khách
Nhà hàng Phú Cường
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3810114/0935228870
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 400 khách

Nhà hàng Đức Duyên
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp kéo dài - xã Quang Phú - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3810042/0905503032
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 450 khách
Nhà hàng Đại Dương
- Địa chỉ: 71 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3833868/0916947727
- Đặc trưng: Hải  sản tươi sống.
- Quy mô: 300 khách

Nhà hàng nổi Biển Đông
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0983195083/0905195082
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 300 khách
Nhà hàng nổi Hải Dương
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0905843295/01645851716
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 200 khách

Nhà hàng Tám Hiền
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3821472/0949522563
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 300 khách
Nhà hàng 180o
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3816888/0913469649
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 300 khách

Nhà hàng nổi Hải Đăng
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0935457485
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 200 khách
Nhà hàng Anh Phong
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3840074
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Sơn Hạnh
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0974747333
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 200 khách
Nhà hàng Ba Hiền
- Địa chỉ: Số 193 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3842540/0913295100
- Đặc trưng: Hải sản tười sống.
- Quy mô: 200 khách

Nhà hàng Mỹ Hương
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp kéo dài - xã Quang Phú - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3810073/0984379557
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống
- Quy mô: 200 khách
Nhà hàng Cánh Buồm Đỏ
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3855866/0905367373
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 200 khách

Nhà hàng Trung Tâm
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3821565/01694374559
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 200 khách
Nhà hàng Hoàng Yến
- Địa chỉ: Đường  Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3851873/0935741923
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Linh Chi
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3825056/0912386066
- Đặc trưng: Hải sản tười sống.
- Quy mô: 150 khách
Nhà hàng Phú Sơn II
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại:  0985685767
- Đặc trưng: Hải sản tười sống.
- Quy mô: 250 khách

Nhà hàng Lợi Nga
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3820835
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách
Nhà hàng Đức Hạnh
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3821265/0934898789
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Thùy Nhung
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3810359/0972059619
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách
Nhà hàng Vị Hương
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0912416567
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Mỹ Hạnh
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3821453/0932413889
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách
Nhà hàng Vinh Hoa
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 6276040/0916490975
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Hoàng Giang
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0936091675
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách
Nhà hàng Lệ Đào
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 0986629198
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Nam Thuyên
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: 01675923825
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách
Nhà hàng Phương Mận
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3828968/01696490902
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Anh Nổi
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3828007/01687307585
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách
Nhà hàng Ánh Dương
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3820443/0983272215
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 120 khách

Nhà hàng Hạnh Ngân
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3824588/0977231206
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách
Nhà hàng Ngọc Lan
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3810056/01685338770
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 150 khách

Nhà hàng Kiều Hoa
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3828156/01692403954
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 100 khách
Nhà hàng Nhật Lệ Nhớ
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3825716/01293707994
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 100 khách

Nhà hàng Hà Thắng
- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
- Điện thoại: (052) 3820303/01273848385
- Đặc trưng: Hải sản tươi sống.
- Quy mô: 100 khách

Khám Phá Kho Cổ Vật Của Vua Khải Định

Thông Tin Du Lịch Miền Trung

Tour Huế

Loading...

Tour Đà Nẵng

Loading...

Du Lịch Đà Nẵng

Loading...

Tour Quảng Bình

Loading...